Intern Reglement

Intern Reglement

 

Basketbalclub Tienen, afgekort BBC Tienen

 

 

VZW met maatschappelijk zetel Aarschotsesteenweg 269 Tienen

Ondnr 449.396.941

RPR Ondernemingsrechtbank Leuven

Mailadres: josimons@telenet.be

 

Website: www.baskettienen.be  Hierop kan alle informatie omtrent de werking van de club, contactpersonen, vertrouwenspersonen, bestuursleden, ploegen, e.z.m. worden teruggevonden.

 

 

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

 

Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de Ondernemingsrechtbank werden gepubliceerd.

 

In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.

 

ARTIKEL 2 LEDEN

 

De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit twee soorten leden:

 

-         Werkende leden: maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten. Een lijst van werkende leden wordt bijgehouden op de zetel. De rechten en plichten van de werkende leden worden verder omschreven in de statuten. Op de werkende leden die actief aan sport doen binnen de club zijn ook de bepalingen betreffende de toegetreden leden van toepassing.

-         Toegetreden leden: ondersteunen de doelstelling van de vereniging, doen actief aan sport in de vereniging en betalen het vereiste lidgeld. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden verder omschreven in de statuten.

 

Met “leden” worden verder in het intern reglement zowel werkende als toegetreden leden bedoeld.

 

De vereniging en haar leden verbinden zich tot volgende afspraken:

 

-         Ieder lid ontvangt een melding waar het intern reglement samen met de statuten in extenso kan ingekeken worden. In de statuten verschijnt, conform het WVV, een datum waarop de laatste wijzigingen aan het intern reglement werden aangebracht.

-         Door het lidmaatschap mogen de toegetreden leden deelnemen aan trainingen en in voorkomend geval wedstrijden. De sportieve eindbeslissing over de deelname aan wedstrijden berust steeds bij de trainer.

-         Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.

-         Ieder lid geeft zo snel mogelijk zijn gegevens ( naam, voornaam, adres, GSM nummer en e-mail adres ) en eventuele wijziging ervan door aan het bestuur van de vereniging. Correspondentie met de leden gebeurt naar het door hen opgegeven e-mail adres.

-         Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld. De tarieven zullen jaarlijks worden meegedeeld.

-         Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen opgelegd door het bestuur te zullen naleven.

-         Ieder lid zal alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij het aangesloten is naleven. Bij schending van bepalingen uit deze reglementen, kan een lid voor de tuchtcommissie van de federatie moeten verschijnen.

-         Alle straffen of boetes die toegerekend worden aan de club door toedoen van één of meerdere leden worden uitgevoerd of betaald door het lid of de leden in kwestie.

-         De leden van de club zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun prestaties. Onkosten gemaakt met toestemming van het clubbestuur ten voordele van de werking van de club worden terugbetaald door de penningmeester, hetzij na voorlegging van de nodige stavingstukken, hetzij op basis van een forfaitaire onkostenvergoeding.

 

ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP

 

Inschrijving bij de club gebeurt door aansluiting bij basketbal.vlaanderen, hetzij door het ondertekenen van een aansluitingsformulier, hetzij door een elektronische aansluiting.

 

Bij de inschrijving aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de desbetreffende sportfederatie. Op die manier kan het lid aangesloten worden bij deze sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen.

 

Voor minderjarige leden zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.

 

ARTIKEL 4 VEILIGHEID

 

Een veilige sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:

-         Alle leden, bestuurders en vrijwilligers worden maximaal beschermd door het afsluiten van de nodige verzekeringen

-         Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag

-         Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen -zie de clubregels op onze website.

-         Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen

-         Wedstrijden: de publiciteitsborden, wedstrijdtafel en tribunes op minstens 1,5 meter van de zijlijn opstellen.

-         Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven

-         Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan

-         Voor meer in detail uitgewerkte regels, zie de rubriek “Clubregels” op de website van de club.

 

 

ARTIKEL 5 TUCHT EN SANCTIES

 

Wanneer een toegetreden lid het intern reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan het bestuur een onafhankelijk orgaan samenstellen dat zal oordelen over de uitsluiting of andere sancties t.o.v. dit  toegetreden lid. Het bestuur zorgt ervoor dat de tuchtregeling overeenkomstig artikel 8 van het Decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996 nageleefd wordt.

De waarborg houdt onder meer in:

1° dat de cluborganen die bevoegd zijn om disciplinaire maatregelen uit te spreken, samengesteld zijn uit een of meer personen die op geen enkele wijze een persoonlijk belang hebben bij de zaak noch betrokken zijn geweest

bij het voorafgaand onderzoek;

2° dat de zittingen openbaar zijn, tenzij op verzoek van de niet-professionele sportbeoefenaar beslist wordt met gesloten deuren zitting te houden of de openbaarheid gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede

zeden;

3° dat de procedure rekening houdt met de jeugdige leeftijd van vele niet-professionele sportbeoefenaars en ter zake aangepaste maatregelen bevat;

4° dat degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, ongeacht zijn leeftijd, minstens:

a) schriftelijk en persoonlijk op de hoogte wordt gesteld van de ten laste gelegde feiten:

b) het recht heeft om, na afloop van het onderzoek, eventueel in tegenwoordigheid van of vertegenwoordigd door een raadsman alle stukken van het dossier in te zien;

c) het recht heeft om zich bij zijn verschijning voor de instanties die bevoegd zijn om disciplinaire maatregelen uit te spreken, te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze;

d) het recht heeft om zich te laten bijstaan door een tolk als hij de Nederlandse taal niet begrijpt of niet spreekt;

e) het recht heeft om gehoord te worden, zijn middelen van verdediging voor te dragen en aanvullende onderzoeksmaatregelen te vragen;

5° dat de disciplinaire maatregelen uitgesproken worden bij gemotiveerde beslissing en vatbaar zijn voor hoger beroep bij een beroepsinstantie die minstens uit drie personen bestaat.

 

 

ARTIKEL 6 SPORTSPECIFIEKE REGELS

 

In het kader van een veilige en prettige beoefening van de sport, legt de sportclub volgende regels op aan de toegetreden leden:

-         Trainingen beginnen stipt op het afgesproken uur.  Wees tijdig aanwezig om je om te kleden.  5 minuten voor aanvang sta je in basketbalkledij op het terrein.

-         Bij een thuiswedstrijd dien je minimum 45 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.           

-         Bij een uitwedstrijd ben je 5 minuten voor het afgesproken vertrekuur aanwezig op de afgesproken plaats.          

-         De sportzaal wordt enkel betreden met sportschoenen.  Doe je sportschoenen pas aan in de kleedkamer en draag ze slechts voor zaalsporten, conform het reglement sporthallen en -zalen Sportcentrum Houtemveld.              

-         Omkleden gebeurt in de kleedkamers; tracht na elke training en wedstrijd een douche te nemen.  

-         Slechts de aangeduide kleedkamer wordt gebruikt.  De aanwezige materialen worden met respect gebruikt, afval gaat in de afvalemmer, deuren worden rustig geopend en gesloten.  Na gebruik wordt de kleedkamer ordelijk en zindelijk achter gelaten.

-         De kleedkamer moet opgeruimd zijn 25 minuten na het beëindigen van training of wedstrijd.                

-         Slechts drank in een goed afsluitbaar flesje mag worden meegebracht.  Blikjes zijn uit den boze.  Wie drank morst in de sportzaal zal het nodige doen om dit op te ruimen.              

-         Alle materiaal van de club of de sporthal wordt met zorg behandeld.  De ballen laten we tijdens trainingen of wedstrijden niet rondslingeren in de sporthal maar worden op een door de coach aangeduide plaats verzameld. Na de laatste training of wedstrijd worden de ballen teruggezet op de daartoe bestemde plaats.

-         De EHBO kit wordt na gebruik geordend teruggeplaatst.          

-         Voor en na een training of wedstrijd helpen de spelers met het verzamelen en wegzetten van de materialen (ballen, kegels, stoelen, reclameborden, basketbaltorens,tribunes …).  Lege flesjes en ander afval worden in de afvalbak gedeponeerd.

-         Zie ook de “Clubregels” op de website van de club.

 

 

ARTIKEL 7 SPONSORING

 

De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan. Daarnaast kan de leden ook gevraagd worden om wedstrijdkledij te dragen waarop het logo van de sponsor(s) is afgebeeld.

 

ARTIKEL 8 PRIVACY

 

De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld. Verdere informatie is te vinden op de website van de club.

De leden van de club worden geacht respectvol om te springen met alle vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen uit hoofde van hun functioneren binnen de club. Indien een lid meent toch iemand te moeten aanspreken betreffende de verkregen vertrouwelijke informatie zal het zich wenden tot de hiertoe aangeduide vertrouwenspersoon.

 

ARTIKEL 9 VERTROUWENSPERSOON

 

De leden kunnen zich wenden tot één of meerdere vertrouwenspersonen (API) in geval van ongewenst gedrag, zoals o.a. (Cyber) pesten en treiteren, roddelen en negeren, discriminatie, agressie en geweld, machtsmisbruik, seksuele intimidatie (o.a. seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding).

Ongewenst is alle gedrag, dat door de persoon in kwestie als ongewenst wordt ervaren.

Voor verdere uitleg en de namen van onze API (AanspreekPersoon Integriteit) verwijzen wij naar de rubriek API op onze website

 

ARTIKEL 10 WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT

 

Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald.

 

De laatste wijziging vond plaats op…..